Ledig stilling:

Stipendiat i pedagogikk

Søknadsfrist: 31.08.2022

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Stipendiat i pedagogikk


Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det en ledig stilling som stipendiat i pedagogikk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Utdanningsledelse og prosjektet Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer (STEP). Prosjektet STEP skal utvikle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om overgangen fra lærerstudent til lærer. Hensikten med STEP er å bidra til kunnskapsbasert politikkutvikling i sektoren når det gjelder utvikling og implementering av nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere, og å identifisere tiltak som kan bidra til at nyutdannede lærere forblir i yrket.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 31.08.2022

Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universitet

Sted: Tromsø

Stillingstittel: Stipendiat

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Stipendiat


Stillingens forskningsområde

I 2017 ble det igangsatt en ny nasjonal femårig lærerutdanning som gir nyutdannede grunnskolelærere mastergrad, kunnskap om forskningsbasert skoleutvikling og fordypning i to, tre eller fire skolefag. Høsten 2022 starter de første nyutdannede lærerne med 5-årig masterutdanning å arbeide i grunnskolen. STEP prosjektet følger den første generasjonen lærere fra den nye grunnskolelærerutdanningen gjennom det siste studieåret og de to første årene som lærere ved å studere:

 • Hvilke forventninger har studentene og deres framtidige kolleger, skoleledere og eiere til de nyutdannede lærernes mestring av utfordringene de møter i skolen?
 • Hvordan verdsettes og tas de nyutdannedes faglige kompetanse og innsikt i forskning i bruk i skolen?
 • Hvilke tiltak bør iverksettes for å beholde nyutdannede lærere i yrket og inngå i en helhetlig strategi for karriereutvikling og kompetanseheving i skolen??
 • Hvordan kan forskningsbasert kunnskap bidra til å kvalitetsutvikle de nasjonale rammene for veiledning og støtte av nyutdannede lærere?

STEP skal utvikle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap med sikte på å stimulere til debatt og bidra til tiltak som gjør at de nyutdannede får anvende sin kompetanse individuelt og i profesjonsfellesskapet i skolen. STEP vil derav bidra med kunnskap om læreres profesjonsdanning og videre profesjonsutøvelse i skolen. Videre settes det søkelys på ulike former for veiledning, støtte og inkludering i skolene med mål om å forebygge frafall og å fremme deltakelse i skolenes profesjonsfellesskap. Data samles inn via spørreskjema, intervju, dagbøker, observasjon av veiledning og andre samarbeidsarenaer i skolen. Datamaterialet blir analysert og diskutert i forskningssirkler bestående av forskere, studenter, nyutdannede, skoleeiere, skoleledere, lærere og representanter for organisasjonene som deltar i prosjektet. STEP bygger videre på RELEMAST studien som undersøker hvordan kandidater med ny femårig grunnskolelærerutdanning, utdannet ved UiT, erfarer gyldigheten av egen kunnskapsbase i møte med yrket.

Stipendiaten vil inngå i en helt unik prosjektgruppe bestående av både forskere og representanter fra de mest sentrale partnerne i utdanningssektoren. Forskerne som samarbeider i prosjektet, er fra Norges arktiske universitet (UIT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). De sentrale partnerne som deltar er fra KS, Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene. I prosjektet er det også etablert en internasjonal referansegruppe, samt en internasjonal mentor som stipendiaten kan dra nytte av. Internt på UiT vil stipendiaten kunne finne støtte hos forskningsgruppen Utdanningsledelse og andre fagmiljø ved UiT.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av professor Yngve Antonsen: yngve.antonsen@uit.no

eller førsteamanuensis Anna-Maria Helena Stenseth: anna-maria.h.stenseth@uit.no


Kvalifikasjoner

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad/hovedfag i pedagogikk, lærerutdanning, utdanningsledelse, spesialpedagogikk, fagdidaktikk eller annet relevant samfunnsvitenskapelig fag. Vi søker en motivert stipendiat som ønsker å utvikle sin forskningskompetanse i et team.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Søkere må også ha dokumentert gode kunnskaper i norsk (eller annet skandinavisk språk).

Søkerne må levere en prosjektskisse på inntil 5 sider, inkludert referanser, som gir innblikk i relevant litteratur og teoretiske innganger for å utforske veiledning og/eller annen støtte til nyutdannede lærere ved yrkesstart. Den kan, men må ikke inneholde forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid mellom deg og veilederne etter tilsetting.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (5 sider)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 


Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 31. august 2022

Arbeidsgiver: UiT - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Powered by Labrador CMS