Ledig stilling:

Spesialpedagog / pedagogisk psykologisk rådgjevarar - PP-tenesta

Søknadsfrist: 26.03.2023

Spesialpedagog/ pedagogisk psykologisk rådgjevar
2 x 100% fast stilling

- PP-tenesta

Eining Barn og familie - er ei av 21 einingar i sektor oppvekst. Eininga er delt inn i fem avdelingar: barnevern, helsestasjon, PPT, avdeling Tiltak og ressurs og Villatoppen Avlastningsbustad. Eininga held til på Husnes Tenestesenter.

Om stillinga:

Eining barn og familie har ledig 2 x 100% fast stilling som spesialpedagog/ pedagogisk psykologisk rådgjevar ved PP-tenesta med oppstart frå 01.08.23. Vi søker deg som likar å jobbe med utvikling i barnehagar og skule. I denne omgang treng vi skulefagleg bakgrunn.

Fakta om stillingane:

Søknadsfrist: 26.03.2023

Tiltreding: 01.08.2023

Arbeidsgjevar: Kvinnherad kommune

Stad: Husnes

Stillingstittel: Spesialpedagog / pedagogisk psykologisk rådgjevar

Heltid / Deltid: Heltid

Tilsetjingsform: Fast

Du som har tru på at proaktiv, inkluderande og positivt arbeid er vegen å gå for å leggje betre til rette for trivsel og utvikling for alle.

Arbeidsoppgåver:

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:

 • varierte arbeidsoppgåver i samsvar med barnehage- og opplæringslova
 • bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehage og skule
 • rådgjeving og rettleiing
 • deltaking i ressursteam
 • sakkunnig arbeid
 • tverrfagleg samarbeid med andre hjelpetenester

Kvalifikasjonar:

Mastergrad innan spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi, godkjend lærarutdanning med 2.avdeling spes.ped. eller tilsvarande, ped psyk rådgjeving, psykolog.

 • Gode kvalifikasjonar, kunnskapar om- og erfaring med arbeid i grunnskule
 • Utgreiingskompetanse innan ulike lærevanskar
 • Vilje og evne til å initiere og være pådrivar i systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med skule
 • Kompetanse og erfaring med organisasjonsutvikling er ein fordel
 • Erfaring frå PPT eller anna rettleiing/rådgjevingsteneste er ei føremon
 • Søkjarar må kunne arbeide tverrfaglig og sjølvstendig

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing.

Den som vert tilsett må ha sertifikat og disponera bil.

Vi tilbyr:

 • Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML
 • Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP
 • Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd
 • Faglege utfordringar i eit godt arbeidsmiljø
 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Rettleiing
 • Løn etter kvalifikasjonar
 • Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 12-11, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 30, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Kontaktpersonar:

Sturla Helland, mobil 970 24 320, e-post: sturla.helland@kvinnherad.kommune.no

Marianne Lyngnes Bjørnebøle, mobil 902 11 091,
epost: marianne.bjornebole@kvinnherad.kommune.no

Heimeside

www.kvinnherad.kommune.no

Søknadsfrist: 26. mars 2023

Arbeidsgjevar: Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.
Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.
Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS