Ledig stilling:

Vil du jobbe hos oss og bidra til rettsutvikling på barnehage- og utdanningsområdet i vår region?

Søknadsfrist: 09.06.2024

Vil du jobbe hos oss og bidra til rettsutvikling på barnehage- og utdanningsområdet i vår region?

 Ledige stillinger som seksjonssjef i barnehage- og utdanningsavdelingen

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 580 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Om stillingen

Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder, samt informasjon og veiledning. 

På barnehage- og utdanningsområdet skal Statsforvalteren være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og barnehage- og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere. Avdelingen har også oppdrag på integreringslovens område. 

Barnehage- og utdanningsavdelingen har 78 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør og fem seksjoner; barnehage, utdanning, skolemiljø, kompetanse og vurdering og tilsyn. Avdelingsdirektøren og fem seksjonssjefer utgjør avdelingens ledergruppe. Avdelingen har kontorsted i Oslo. 

Barnehage- og utdanningsavdelingen har nå ledig to faste stillinger som seksjonssjef.

Fakta om stillingene:

Søknadsfrist: 09.06.2024
Arbeidsgiver:  Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Sted: Oslo
Stillingstittel: Seksjonssjef
Antall stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast 

Arbeidsoppgaver

I seksjon utdanning er det ledig fast stilling som seksjonssjef. Seksjonen har ca 15 medarbeidere. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til Statsforvalterens rolle som rettssikkerhetsinstans. Mer konkret vil oppgavene være klagesaksbehandling og informasjon og veiledning etter opplæringsloven og privatskoleloven.

I seksjon barnehage er det ledig fast stilling som seksjonssjef. Seksjonen har ca 15 medarbeidere. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til Statsforvalterens rolle som rettssikkerhetsinstans. Mer konkret vil oppgavene være klagesaksbehandling, tilsyn, og informasjon og veiledning etter barnehageloven. Seksjonen har også ansvar for voksenopplæringsfeltet og deler av integreringsloven. 

Administrativt og faglig ansvar for seksjonene:

 • personalansvar
 • resultatansvar
 • ansvar for å planlegge og organisere seksjonens oppgaver, i nært samarbeid med øvrige seksjonssjefer og avdelingsdirektør
 • lede, motivere og utvikle medarbeidere på en måte som bidrar til å skape resultater til det beste for barn og unge
 • utstrakt dialog med barn/elever, foreldre, barnehager, skoler, kommuner, regionale myndigheter og andre relevante samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav og ønskede egenskaper

Vi søker etter seksjonssjefer som har kompetanse om og erfaring fra barnehage og skole, og som har evne og vilje til å være med å utvikle medarbeiderne, avdelingen og sektoren. Aktuelle kandidater for stillingen må ha relevant lederfaring. 

For stillingen kreves det: 

 • Relevant høyere utdanning 
 • Forvaltningskompetanse og erfaring fra arbeid i offentlig sektor 
 • Erfaring fra fag- og personalledelse, gjerne fra barnehage- eller utdanningssektoren 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • God digital kompetanse 
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform 
 • God samfunns- og rolleforståelse 
 • Evne til å håndtere krevende situasjoner og faglige dilemmaer 
 • Evne til å følge opp målkrav og lojalitet til embetets prioriteringer 
 • Brukerorientering og evne til å takle høyt tempo og tidvis stort arbeidspress 

Det vil også bli lagt vekt på å få en sammensetning av avdelingens ledergruppe som gjør den best mulig egnet til å løse avdelingens samlede oppgaveportefølje. Evnen til å tenke helhet og se sammenhenger mellom oppgavene i egen seksjon og tilgrensende fagfelt vil bli vektlagt. 

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. 

Vi har også ansattgoder som: 

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 • Pensjons- og boliglånsordninger i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes som seksjonssjef i lønnsspennet kr. 796 600 – 919 200/ ltr. 77 - 82 (inkl. OU) avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 

Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Stillingene har kontorsted i Oslo.

Har du spørsmål?

Hvis du ønsker nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr, telefon direkte 22 00 38 01 eller på mobil 913 51 242

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist: 09.06.2024

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS